DELA

Utlåtande om skolplikt och fiskejobb

Arbets- och näringsministeriet har begärt landskapsregeringens utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om genomförande av direktivet om arbete ombord på fiskefartyg.

Landskapsregeringen konstaterar att ett införande av fullgjord läroplikt som förutsättning för arbete ombord på fiskefartyg kan medföra att yngre familjemedlemmar fjärmas från fiskaryrket vilket i sin tur kan försvåra en generationsväxling inom det småskaliga kustfisket. (hh)