DELA

Utlåtande om Norråkerplan

Kommunstyrelsen har godkänt ett utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol gällande detaljplanen för Norråker på Järsö, Lemland.

En av markägarna har besvärat sig till förvaltningsdomstolen över Lemlandsfullmäktiges beslut att godkänna detaljplanen för Norråker på Järsö. Besväret gäller detaljplanen på flera tiotalet punkter och markägaren yrkar på att planen ska korrigeras alternativt förkastas.

Besväret gäller bland annat vad som ska omfattas av planen, gränser för tomter, infarter och rädsla för högt buller från daghemmet som finns på området.

Kommunen skriver i sitt svar att markägaren inte framför sådana grunder som föranleder att kommunen upphäver eller ändrar sitt tidigare beslut. Man skriver också att man tidigare tagit stor hänsyn till den här, men även andra, markägares synpunkter.

Planen godkändes den 21 mars av kommunfullmäktige och finns till påseende för allmänheten på kommungården under trettio dagar från och med den 11 maj. (eh)