DELA

Torggatan 15´förblir k-märkt

Den Erikssonska gården på Torggatan i Mariehamn behåller sin k-märkning. Ägarna bakom fastigheten hade ansökt om att märkningen skall tas bort med motiveringen att den är orättvis jämfört med vilkoren för andra tomtägare i staden.
Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förordade inte ansökan. K-märkningen medför ingen ekonomisk förlust men däremot en garanti för att framtiden får ta del av arkitektoniskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Stadsplanenämnden, som behandlade frågan på sitt möte i går, var av samma åsikt som stadsarkitekten och beslöt att k-märkningen består.
Nämnden godkände inte heller Ålands industrihus ab:s anhållan om att få anlägga parkeringsplatser på den så kallade Henlingska tomten och Klintkajen. Ärendet återremitterades i stället till stadsarkitektkontoret som nu får i uppgift att se till om parkeringsproblemet kan lösas på något annat sätt. (tt-s)