DELA

Talerätten är i hamn

Riksdagen godkände i tisdags en ändring av självstyrelselagen för Åland. Genom ändringen garanteras att landskapet kan föra fram sin ståndpunkt i ärenden där Finland ställs till svars för en åtgärd eller underlåtelse från landskapets sida.
Om landskapet begär det ska Ålands ståndpunkter framgå av Finlands svar till kommissionen och i svaromål i EG-domstolen.
I mål som gäller Åland har landskapet nu rätt att delta i den muntliga behandlingen i EG-domstolen. Lagtinget godkände ändringen i mitten av september. (ak)