DELA

Spörsmål om skärgårdens framtid

LAGTINGET. I ett spörsmål till landskapsregeringen vill oppositionen veta vilka åtgärder man ämnar vidta för att uppnå de regionalpolitiska målen i sitt eget handlingsprogram och på lång sikt skapa en hållbar utveckling för skärgårdens befolkning.
Skärgårdens invånarantal minskar för varje år och den bofasta befolkningen blir äldre och samhällsstrukturen är känslig för alla försämringar i samhällsservicen.
– Många känner en stor uppgivenhet och oron inför framtiden är stor, skriver man i spörsmålet.
Oppositionen påminner om att i landskapsregeringens handlingsprogram vill man ge goda förutsättningar för de olika regionerna att utvecklas och blomstra och att för de regioner med de största svårigheterna krävs särskilda åtgärder. Vidare skriver man i handlingsprogrammet att landsbygden och skärgården skall utveckla sin dragningskraft som bosättnings- och företagsort med målsättningen att befolkningen och arbetsplatserna skall öka.
Man konstaterar att det i dagsläget öppnar sig en milsvid klyfta mellan de målsättningar som landskapsregeringen anger och resultaten av den hittills förda politiken.
– Utvecklingen går i motsatt riktning inom nästa alla politikområden och i verkligheten försämras läget med accelererande hastighet. Avsaknaden av en regionalpolitisk helhetssyn får som följd att landskapsregeringen upplevs ha övergett de svaga regionerna och tron på dessa regioners framtid.
Landskapsregeringen har nu tio dagar på sig att antingen besvara spörsmålet eller meddela att man inte ämnar svara. (ns)