DELA

Sonboda fiskelag får muddra farled

Sonboda bys fiskelag i Föglö har fått tillstånd för att muddra och rensa den befintliga farleden från Näfversfjärden i väster till Bofjärden i öster. Den totalt 1,4 kilometer långa farleden är fortfarande i gott skick efter en muddring på 1990-talet men vissa delar har slammat igen och det är de som nu berörs.
ÅMHM konstaterar att varken landskapets fiskeribyrå eller museibyrån protesterar mot projektet men museibyrån ställer kravet att muddringen skall avbrytas om man under arbetets gång hittar något som tyder på vrak eller annan maritim fornlämning.
– Vattenarbetet kommer att förorsaka en uppgrumling av bottensediment och en lokal och temporär förändring i livsmiljön för växter och djur. Merparten av det sediment som suspenderar vid muddring sjunker till botten inom ett dygn. Det finaste materialet sedimenteras dock under en betydligt längre tid, upp till en vecka eller längre beroende på ström- och vindförhållanden, skriver ÅMHM som i tillståndet reglerar muddringsperioden för att minimera eventuell skadlig inverkan. (tt-s)