DELA

Sänkta avgifter lindring för rederier

I fredags publicerades landskapsregeringens utlåtande till kommunikationsministeriet om halvering av farledsavgifter. Förslager är att avgifterna under perioden 2015-2017 ska halveras för att ge rederierna ekonomiskt utrymme att hantera svaveldirektivet. Halveringen av farledsavgiften uppskattas minska statens intäkter på årsbasis med cirka 42,1 miljoner euro
Landskapsregeringen ställer sig positiv till lagförslaget så länge avgifterna bestäms på ett proportionerligt sätt och farledsunderhållet inte blir haltande. (fj)