DELA

Principbeslut för avlopp

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har fastställt fyra nya principbeslut inom områdena för avloppsanläggningar, oljeavskiljare och kemikalieförvaring i syfte att tydliggöra krav och regler.
– Principbesluten ska underlätta såväl prövning som tillsyn då kraven är kända på förhand. Påpekas bör att ÅMHM inte får ange vilken teknik som ska användas, bara utvärdera om sökandens föreslagna teknik anses fylla lagens krav, säger miljöskyddsinspektör Mikael Stjärnfelt i ett pressutskick.
Han säger att myndigheten får många frågor gällande reningskrav för avloppsanläggningar eftersom det i lagstiftningen bara finns specificerade reningskrav för anläggningar mindre än 25 personekvivalenter (pe) eller större än 10.000.
– Genom principbeslutet får nu anläggningar däremellan vägledande renings- och provtagningskrav. Exempelvis får anläggningar för 25-100 pe, såsom många turistanläggningar, samma reningskrav som mindre anläggningar medan anläggningar över 100 pe får strängare krav på rening av fosfor och kväve. Provtagningsfrekvensen ökar också med ökad storlek på anläggning.
ÅMHM har också tagit ett principbeslut gällande drift och underhåll av avloppsanläggningar för att klargöra vad som förväntas av ägare eller brukare.
– Detta kan vara viktigt att känna till för att kunna jämföra olika tekniker då man planerar renovering av sitt befintliga system eller planerar ett helt nytt, säger Stjärnfelt. (mt)