DELA

Nordeas flytt är genomförd

Från och med måndagen, den 1 oktober, har Nordea sitt säte i Finland efter verkställandet av den gränsöverskridande omvända fusionen mellan Nordea Bank ab och Nordea Bank abp. Som en följd därav har det tidigare moderbolaget Nordea Bank ab upplösts och samtliga tillgångar och skulder har överförts till Nordea Bank Abp.

Bankrörelsen i Danmark, Norge och Sverige kommer att bedrivas av filialer till Nordea Bank abp och det blir inga förändringar i den dagliga verksamheten sett ur ett kundperspektiv.

– Nordea är en av Europas största och starkaste banker. Flytten till bankunionen är ett viktigt strategiskt steg på vår transformationsresa och säkerställer att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för andra jämförbara europeiska banker. Flytten gynnar våra kunder, aktieägare och medarbetare, säger vd och koncernchef Casper von Koskull. (hh)