DELA

Nämndreform till stadsfullmäktige

MARIEHAMN. Stadsstyrelsens förslag för hur nämnder skall organiseras i framtiden tas upp i fullmäktige i dag. Förslaget bygger på sex nämnder.
Stadsutvecklingsnämnden ersätter dagens stadsplanenämnd.
Byggnadsnämnden finns kvar med oförändrat ansvarsområde.
Kulturnämnden och fritidsnämnden slås ihop.
Utbildningsnämnden får ansvaret för frågor som i dag hanteras av skolnämnden och vuxenutbildningsnämnden.
Socialnämnden finns kvar med samma ansvarsområden som tidigare, med undantag för ansvaret för eftermiddagsverksamheten för skolbarn som överförs till utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden och hamn- och säkerhetsnämnden slås ihop till en infrastrukturnämnd.
Alla nämnder föreslås få mellan sju och nio ledamöter, med undantag för byggnadsnämnden som skulle ha tre till sex ledamöter.
Stadsstyrelsen föreslår att nämndreformen träder i kraft vid årsskiftet. (pd)