DELA

Nämndorganisation ska utvärderas

Nu ska den förvaltningsreform som Mariehamns stad genomförde för snart tre år sedan utvärderas. Det var under 2011 som stadsfullmäktige beslutade att ordna stadens verksamhet i tre övergripande sektorer – en infrastruktur-, en bildnings- och en socialsektor. Varje sektor skulle ledas av en direktör och stadsledningen skulle organiseras under stadsdirektören i staber.
Den nya organisationsformen har nu varit i kraft i två och ett halvt år och stadsstyrelsen fattade i torsdags beslut om att den ska utvärderas. Bland annat ska utvärderingen ta upp huruvida målsättningarna har varit och är ändamålsenliga, för- och nackdelar med nämndorganisationen och förvaltningsorganisationen och hur de båda kan utvecklas i framtiden.
Stadsstyrelsen ska fungera som referensgrupp under utvärderingsprocessen. (mw-w)