DELA

Nämnd vill se alternativ för hotell i Smakbyn

Byggnadstekniska nämnden i Sund diskuterade förslaget till detaljplan för området Smakbyn i Kastelholm på sitt senaste möte.
Nämnden beslöt att inte ta ställning till planeförslaget i dess nuvarande form. I stället begär man in ett alternativt förslag med en annan placering av hotellbyggnaden. På det sättet försöker man i så hög grad som möjligt uppfylla kommunens fastställda målsättningar för detaljplanen och minska den negativa påverkan för den mest närliggande fastigheten. Man vill också ha fler alternativ att väga mot varandra när beslut om detaljplanen ska fattas i kommunen.
Man konstaerar också att detaljplanen behöver göras tydligare så det inte uppstår tolkningskonflikter mellan bygglovsmyndigheten och projektör/exploatör i framtiden. (ml)