DELA

MISE-ärende till domstol

Carl-Gustav Flink vänder sig till förvaltningsdomstolen för att få Ålands Miljöservice (MISE) att behandla ett rättelseyrkande.
Flink lämnade i början av september in ett besvär till förvaltningsdomstolen angående valet av verksamhetsledare för MISE.
Domstolen beslöt då att Flink inte hade rätt att anföra besvär innan ärendet behandlats av MISE i ett rättelseförfarande.
Den 17 oktober beslöt MISE att Flinks rättelseyrkan inlämnats för sent och därför behandlade man den inte.
Flink har nu vänt sig till förvaltningsdomstolen på nytt. Han vill att MISE uppmanas att omedelbart ta hans rättelseyrkan till behandling.
MISES beslut att inte ta rättelseyrkan till behandling strider enligt Flink mot Finlands grundlag. (pd)