DELA

Lr beaktar olika intressen

Skärgårdskommunerna har i en skrivelse till landskapsregeringen framfört önskemålet att alltid bli tillfrågade om representation vid tillsättande av styrande organ för organisationer som är gemensamma för hela Åland.
Lantrådet Viveka Eriksson (Lib) besvarar skrivelsen så här:
– Vid tillsättandet av olika representativa organ inom landskapet tar landskapsregeringen ansvar för att en helhetsbedömning sker så att olika intressen, bland annat de regionalpolitiska, beaktas. Landskapsregeringen försöker således alltid beakta olika intressen.
– I vissa sammanhang nominerar de politiska partierna representanter till tillsättandet. Det ligger då även i partiernas intressen att beakta regionala aspekter. Landskapsregeringen välkomnar skärgårdskommunernas skrivelse som en värdefull påminnelse om att skärgårdskommunernas intressen beaktas i olika representativa organ.