DELA

Lärare vill samordna kontroll av hemundervisningen

Landskapet ska ordna prövningen av barn som får hemundervisning tycker Ålands lärarförening.
Kommunerna har svårt att få goda rutiner med så få barn som det handlar om.
Åland har under de senaste åren lockat till sig flera svenska familjer som vill hemundervisa sina barn, vilket är förbjudet i Sverige. Men det finns regler och lagar för hur kommunen ska kontrollera att barnen med hemundervisning får de kunskaper och färdigheter som läroplanen fastslår.
Ålands lärarförening har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen om att landskapet bör ta en aktivare roll i prövningen av vad barnen lärt sig.
Föreningen föreslår att landskapet tar fram en blankett och material som tydligt visar hur prövningen ska gå till och även en blankett för barnens vårdnadshavare där de får beskriva hur hemundervisningen ska gå till. Materialet kan tas fram av en grupp bestående av en representant för utbildningsavdelningen samt lärare och rektorer med erfarenhet av barn med hemundervisning.
På landskapsregeringens utbildningsbyrås blogg berättar man att Ålands landskapsregering under augusti 2014 har undersökt hemundervisningen på Åland. Detta för att utreda hur berörda vårdnadshavare, lärare och skolledare upplever den lagstiftning och andra styrdokument som reglerar hemundervisningen.
Genom utredningen hoppas utbildningsbyrån hoppas få fram på vilka områden det kan finnas ett eventuellt behov av ändringar och förtydliganden. (ns)