DELA

Landskapet köper mark som ska skyddas

Landskapet köper två markområden på totalt 66,3 hektar i Sund Sibby för totalt 127 000 euro.

Orsaken är att det på områdena förekommer livsmiljöer och vilda djur och växter som man vill bevara i enlighet med EU:s habitatdirektiv.

På markerna finns bland annat öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn samt gammal skog i succession mot naturskog av typen västlig taiga. Det förekommer även flera anmärkningsvärda kärlväxter och djurarter på området, som ska ingå i Ålands Natura 2000-program.

Ett skärgårdsområde i Kökar Karlby överlåts också till landskapet, dock utan ersättning till ägaren. Området är 9 hektar stort och består av en större holme och ett antal andra öar och skär. Området ska skyddas på samma vis. Orsaken är att det förekommer ytterskärgård som enligt EU:s habitatdirektiv ska fredas. Det är ett viktigt häckningsområde för flera fågelarter. (eh)