DELA

Landsbygd i doktorsavhandling

Den 1 juni disputerar politices licentiat Kjell Andersson, född 1952 i Vårdö, med en doktorsavhandling i sociologi vid samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Disputationen sker i Vasa.
Avhandlingen heter New Rural Goods and Services – the Foundation of the New Countryside (nya varor och tjänster på landsbygden). Avhandlingen utgår från de förändringar som ägt rum på landsbygden under de senaste decennierna. Jordbruket har omstrukturerats och förlorat i betydelse medan det i vissa områden skett en utflyttning från städerna till den omkringliggande landsbygden. Nya kombinationer av urbant arbetsliv och ”grönt” boende har uppstått.
I avhandlingen föreslås att begreppet börjar tillämpas på de blandade aktiviteter som man i dag finner på landsbygden. På det sättet kunde man på ett bättre sätt än i dag både överblicka och styra utvecklingen, är tesen.
Avhandlingen baserar sig på sju artiklar som anknyter till forskningsprojekt genomförda i Finland sam till fyra andra europeiska länder – Frankrike, Nederländerna, Spanien och Ungern.
Åren 1995-2006 var Kjell Andersson forskare vid Svenska social- & kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Sedan 2006 är han tf universitetslektor i sociologi vid högskolan.