DELA

Lagtinget ska behandla ändring av fornminneslagen

Landskapsregeringen har lämnat ett förslag till ändring av fornminneslagen till lagtinget. I ändringsförslaget fastslås att landskapsregeringen ska få befogenhet att bestämma vilka uppgifter som ska finnas i registret över fasta fornlämningar. Man vill också ta bort den tidsgräns på två år för att söka ekonomisk ersättning för att man inte får rubba på en fornlämning på sina marker. I nuvarande lag måste man söka ersättningen inom två år från registreringen av fornlämningen. (ns)