DELA

Kommunförbund gör mall för integration

Ålands kommunförbundet tar på sig en samordnande funktion när det gäller mottagning av kvotflyktingar.
Förbundsdirektören Erik Brunström har förslagit att kommunförbundet åtar sig uppdraget att fungera som samordnare för framtagande av mallar och modeller för kommunala integrationsprogram.
Förbundsdirektören får i uppdrag att tillsätta en icke arvoderad arbetsgrupp bestående av tjänstemän från medlemskommuner och att vidare utreda möjligheterna till stöd för arbetet. (ka-f)