DELA

JO nöjd med polisen

Justitieombudsmannen JO är nöjd med de åtgärder som har vidtagits för att göra polisens verksamhet effektivare.
JO har på eget initiativ granskat hur tillsynen över polisen i praktiken är upplagd och om det finns problem med kompetensfördelningen mellan Åland och riket.
Det här skedde mot bakgrund av att brottsanmälningar inte alltid fyllde kravet på behörig behandling och att behandlingen i något fall tagit så lång tid att åtalsrätten hade preskriberats.

Nu konstaterar JO i ett färskt beslut att landskapsregeringen som övervakande myndighet har genomfört eller håller på att genomföra konkreta åtgärder för att förbättra polisens verksamhet.
Inget tyder på att landskapsregeringen har försummat sina skyldigheter och det blir därför inga fortsatta åtgärder från JOs sida. (ht)