DELA

Inte relevant med kostnadsgränser, menar Nauclér

Vid tillkomsten av självstyrelselagen och regleringen av Ålands språkliga rättigheter talade man aldrig om kostnadsgränser, framhåller riksdagsledamot Elisabeth Nauclér i ett brev till riksdagens justitieombudsman.
I svaret på Nauclérs spörsmål om god bokföringssed hänvisade arbetsminister Anni Sinnemäki till de höga kostnader som en översättning av privaträttsliga föreningars eller sammanslutningars rekommendationer skulle innebära. Nauclér ber nu att JO, som upprepade gånger uppmanat ministeriet att sköta översättningen, även skall se på ärendet i förhållande till Ålands självstyrelselag.

Nauclér var inte heller nöjd med finansminsiter Katainens svar på hennes skriftliga spörsmål om sjöfartens kokurrenskraft och har därför lämnat in ett nytt spörsmål. Nauclér frågade tidigare efter den utredning om anskaffningsreserveringar som utlovats i regeringsprogrammet. Av svaret framgick att finansminsiseriet nu gjort en sådan utredning och därför frågar nu ledamot Nauclér vad regeringen ämnar göra för att även rederier utanför tonnageskattesystemet skall kunna göra återanskaffnignsreserveringar.
(ak)