DELA

Inte beslut om Jomalarakan

JOMALA. Frågan om Jomala kommun skall överta Godbyvägen från Ålands elandelslag till Önningeby vägskäl i Prestgården by skall utredas ytterligare. Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att återremittera frågan till kommunstyrelsen.
Landskapet vill att Jomala övertar vägavsnittet i samband med att också förbindelsegatan mellan de två Godbyvägarna blir kommunal.
En majoritet i Jomalastyrelsen är för ett övertagande medan bland annat kommundirektören inte förordar det med motiveringen att det inte i det här skedet är ekonomiskt försvarbart att belasta kommunen med de underhållskostnader som ett övertagande skulle medföra. (tt-s)