DELA

Hundgårdsbråk åter i HFD

Oenigheterna kring hundgårdar på en fastighet i Lumparland har på nytt nått Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.
Hösten 2007 tog HFD beslut i ärendet om hundgårdarnas placering, en fråga som då valsat runt inom olika myndigheter i cirka 16 års tid.
Sedan dess har ett nytt ärende väckts, som dock åter handlar om placering och nyttjande av hundgårdar på samma fastighet.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ÅMHM, utförde efter en anmälan en inspektion och bullermätning på fastigheten förra året och konstaterade då att man levde upp till tidigare beslut och att ärendet ”inte i detta skede föranleder ytterligare åtgärder”.
Mot detta beslut anmäldes dock besvär och därefter har även anmälts besvär mot Ålands förvaltningsdomstols beslut i frågan. Nu begär HFD utlåtande av ÅMHM som yrkar på att domstolen förkastar besväret och ”fastställer beslut av 11 juni 2008”. (ab)