DELA

Höjd skatt till stadskyrkan

Efter omröstning höjde kyrkofullmäktige i Mariehamn det kyrkliga skatteöret inför nästa år. Sjutton av tjugo ledamöter röstade för en höjning till 1,35 %.
Ledamoten Johan Ehn förslog en kompromiss, att höja skattesatsen från 1,25 till 1,30, men vann inte tillräckligt understöd.
– Efter det här har Mariehamns församling ändå Ålands lägsta kyrkliga skattöre, konstaterar kyrkofullmäktiges ordförande Bror Gammals. För en vanlig löntagare betyder det mellan 10 och 20 euro på årsbasis.
Livlig diskussion och en hel del frågor blev det när förslaget till verksamhets- och ekonomiplan för åren 2008-2010 lades fram till diskussion i fullmäktige.
– Det framhölls bland annat att vi bör se om vårt hus, alltså att stävja kostnadsstegringar, spara där vi kan och inte låta utgifterna skena iväg, säger Gammals. En stor ekonomisk utmaning är begravningsplatsen.
I december behandlas VEP i samband med nästa års budget.
Frågan om den kantorstjänst som förutsätter utvidgad universitetsexamen, A-kantor, bordlades till nästa fullmäktigemötet som planeras till den 11 december. Till ny ledamot i direktionen för barnverksamheten valdes Tomas Ericksson, han efterträder Martin Nilsson som flyttat från församlingen.
Till inventeringsmän för resten av mandatperioden utsågs Knut Karlsson och Hans Erik Eriksson.
Kyrkofullmäktige beslöt också anta kyrkorådets rekommendation att församlingens alla förtroendevalda skulle avstå ett arvode till förmån för Kyrkans utlandshjälps projekt med att starta byakommittéer.
– Minst ett arvode blev vårt beslut, berättar Bror Gammals.
Övriga ärenden godkändes i enlighet med kyrkorådets förslag. (m-ll)