DELA

Högst tvåvåningshus i Kuggböleområde

Saltviks kommunstyrelse har slagit fast målsättningar för det blivande bostadsområdet Äppelängen i Kuggböle. Man bestämde att området ska planläggas för småhusdominerade bostäder i högst två våningar.
Infarten till bostadsområdet ska gå från Kuggbölevägen och största delen av skogspartierna på området ska lämnas som allmänna grönområden. Naturinventeringen som gjordes i juli 2014 där man bland annat hittade jungfrulin, solvända, ängsnejlika och ett eventuellt luddrosbestånd ska beaktas i planläggningen.
Dessutom slog man fast att eventuella olägenheter för grannarna ska minimeras.
Området Äppelängen är ungefär 5,4 ha stort och det ligger vid Kuggbölevägen efter korsningen till Libyvägen. Området består av gammal odlingsmark samt skogsområden. (ml)