DELA

HFD kritisk till vägbeslut

Ålands landskapsregering har för avsikt att bygga en separat gång- och cykelväg längs landsväg nummer ett, mellan flygplatsrondellen och Kungsö i Jomala.
Cirka 300 meter av den planerade vägen dras över två tomter, som i så fall skulle krympa med drygt 25 procent. Dessa tomtägare valde att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade i första hand på att Ålands landskapsregerings beslut ska upphävas på den grunden att ändringssökandena drabbas oskäligt av vägsträckningen.
HFD gick på tomtägarnas linje och upphävde beslutet med hänvisning till att nödig hänsyn ska tas till bosättningens och näringslivets behov av trafik samt till vägnätets anpassning till miljön. Landskapsregeringen ska även i fastställande av allmänna vägar höra ägare av fastighet och andra, vilkas fördel eller rätt kan beröras av planen och bereda tillfälle att framställa påminnelser.
Landskapet åläggs även att betala tomtägarnas rättegångskostnader. (hh)