DELA

Hamnverket polisanmält

ÅMHM har tidigare polisanmält att Mariehamns stad hamnverk inte utfört de åtgärder som krävdes i miljötillstånd man erhöll 1 februari 2012.
Vid inspektion i september 2013 kunde konstateras att tillståndshavaren inte utfört de åtgärder som krävdes i enlighet med tillståndsvillkor i två av punkterna gällande dagvattenbrunnar inom hamnens verksamhetsområde samt befintligt dagvattensystem inom delar av hamnområdet.
Polisen har utrett ärendet som misstänkt Brott mot Landskapslagen om miljöskydd, och nu lämnas det till åklagaren för åtalsprövning. (ke)