DELA

Hammarland vill besvära sig mot kommunutredare

Landskapsregeringen uppmanade i ett brev daterat den 18 april kommunerna att snarast möjligt utse högst tre förtroendevalda från respektive kommun för att verka i en referensgrupp för ett samarbetsområde.

Kommunstyrelsen i Hammarland beslöt då att inte utse en referensgrupp utan istället en mottagningsgrupp. Mottagningsgruppen gavs i uppdrag framföra kommunens utlåtande över kommunreformen samt slutresultatet från kommunens folkomröstning.

Inför det första referensgruppsmötet den 6 september beslöt dock kommunstyrelsen att tillsätta en referensgrupp, men vid kommunstyrelsens senaste möte föreslår ledamot Anders T. Karlsson understödd av ledamot Anne-Maj Mattsson och ersättare Robert Järvinen att ett besvär lämnas in över landskapsregeringens tillsättande av kommunindelningsutredare. Ärendet bordläggs dock för att utröna andra kommuners intresse att medverka i besväret. (hh)