DELA

Grönt ljus för Norråkersplan

En gammal kulturhistoriskt värdefull fastighet och en bagarstuga inom Norråkersområdet i Järsö by i Lemland bör bevaras och renoveras på ett sätt som bibehåller byggnadernas karaktär och miljö. Det påpekar kulturbyrån i landskapets utlåtande om Lemlands förslag till detaljplan för området. Byrån har i övrigt inte något att invända mot planen.

Miljöbyrån konstaterar för sin del att det i området finns en torräng som med tanke på den sällsynta ängsnätfjärilen helst ska bevaras i naturligt tillstånd.

Vägnätsbyrån vill uppmärksamma Lemland på att framkomligheten för tung trafik på Järsövägen kan begränsas då man om fem år byter ut samtliga fyra broar och dessutom bygger en gång- och cykelväg längs vägen. (tt-s)