DELA

Frågor om klimat och avlopp

LAGTINGET. Den samlade oppositionen står bakom ett spörsmål till landskapsregeringen. Bakgrunden är FN:s serie med klimatrapporter som konstaterar att människans aktiviteter med all sannolikhet är orsaken till den globala uppvärmningen och de negativa följder för människan, djur- och växtliv som det medför.
Som följd av klimatförändringen riskeras också den globala ekonomin att rubbas om inte åtgärder vidtas som kan minimera verkningarna både för miljön och människan. FN-rapporterna fyller en funktion som väckarklocka och deras varning leder förhoppningsvis till handling, skriver oppositionen och undrar vilka åtgärder landskapsregeringen har vidtagit för att landskapet skall leva upp till Kyotoprotokollet samt till de av EU uppställda målen om ett reducerat koldioxidutsläpp.
Lagtingsledamoten Brage Eklund (Åf) vill också diskutera avloppslösningar i glesbygden. I en så kallad enkel fråga undrar han om landskapsregeringen anser att regelverket för enskilda avlopp är rättvist.
Själv anser han att de nya kraven är orättvisa eftersom glesbygdsbor själva tvingas stå för hela kostnaden för nya avloppsanläggningar medan invånare i tätbebyggelse ansluts till kommunala avloppsnät vars kostnader till största delen täcks av offentliga medel. (as)