DELA

Förlängd tid för gödsling

På grund av sommarens torka har landskapsregeringen beslutat förlänga tiden för gödsling på vallväxtlighet från den 15 september till den 20 oktober. Ålands hushållningssällskap och producentförbundet hade anhållit om en förlängning till den 31 oktober.

Gödslet får inte spridas närmare än 10 meter från vattendrag och 5 meter från utfallsdiken.

Förlängningen gäller inte områden som ligger i direkt anslutning till dricksvattentäkter eller som via diken har avrinning direkt till sådana. (ms)