DELA

Folkhälsan vill se skolcoacher

Landskapsregeringen har mottagit en skrivelse av Folkhälsan på Åland gällande behovet av skolcoacher i grundskolan. I skrivelsen lyfts det ökande behovet av att trygga elevers skolmiljö genom att tillsätta en resurs i form av skolcoach på varje grundskola.

– Landskapsregeringen har behandlat och diskuterat skrivelsen och frågan har lyfts under revideringsprocessen av grundskolelagen, skriver regeringen i ett protokoll.

I förslagen till lagtext ingår skrivningar kring elevers rätt till en trygg lärmiljö där vikten av skolans ansvar över det förebyggande arbetet mot kränkande behandling betonas. Det föreslås ävenatt införa krav på att raster ska övervakas, vilket inte funnits med i lag eller förordning tidigare.

– I förslaget till lagtexten begränsas inte möjligheten för varje kommun att anställa resurser för att säkerställa elevers trygghet och det kan fortsättningsvis ske i form av skolcoach eller motsvarande. (hh)