DELA

Fiskekvotsbeslut kan gå till HFD

Landskapsregeringen anhåller om besvärstillstånd hos HFD gällande Åbo förvaltningsdomstols beslut om fördelning av fiskekvoter mellan riket och landskapet.

Det gäller ett beslut från 2016 där jord- och skogsbruksministeriet fattade beslut om fiskekvoter, utan att ta Åland i beaktande. Enligt dåvarande näringsminister Camilla Gunell (S) stred detta mot självstyrelselagen.

Åbo förvaltningsdomstol fann dock inte några skäl att ändra beslutet. Men det var inte ett enhälligt beslut bland domarna.

Gunell har tidigare sagt att hon kommer att rekommendera sin efterträdare Fredrik Karlström (MSÅ) att gå vidare med ärendet. Så har nu skett i och med att man ansökt om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen. (hh)