DELA

Fem miljömål för staden till 2030

Stadsstyrelsen i Mariehamn föreslår att fullmäktige fastställer förslaget till miljöprogram för åren 2019–2030 som innehåller fem miljömål.

Miljömålen att de totala växthusgasutsläppen i stadens olika verksamheter ska minska med minst 90 procent år 2030 jämfört med referensåret 2002, att minst 75 procent av de livsmedel staden köper in ska vara ekologiska senast 2030, att minst 60/40 procent av varor och tjänster som staden anskaffar ska vara upphandlade genom att miljömässigt relevanta och upppföljningsbara krav har ställts vid upphandlingen, att stadens markanvändning ska säkra närhet till grönområden, stöda biologisk mångfald, möjligheter till hållbar livsstil och motståndskraft inför klimatförändringar och att stadens miljöpåverkan på kustvatten, stränder och vattendrag minskas.

Tidigare miljöplaner som föreslagits har haft fler mål, men det förslaget blev återremitterat med önskemålet om färre mål, utan att för den skull tappa substans. (ao)