DELA

Elektronisk mobbning undersökt

Var femte elev i årskurs 3–6 har blivit utsatt för elektronisk mobbning minst en gång under den senaste terminen. I årskurs 7–9 har 15 procent blivit utsatta för elektronisk mobbning minst en gång under det senaste läsåret. Det framgår av en enkätundersökning som Folkhälsan gjorde bland deltagarna på årets Stafettkarneval.
Ungefär 1.860 barn och unga svarade på enkäten. Med i enkäten fanns också flera åländska barn och ungdomar.
Till elektronisk mobbning (eller e-mobbning) hör mobbning som sker med hjälp av teknik som till exempel mobiltelefon och webb.
– Det här betyder att den som blir utsatt för e-mobbning aldrig får vara ifred, inte ens hemma! Ett hotfullt textmeddelande på mobiltelefonen kan dyka upp när som helst och kränkande meddelanden och rykten som sprids via e-post, msn och chatt likaså, säger Maria Rönnqvist vid Folkhälsan.
Utöver kartläggningen av barn och unga som blivit utsatta för e-mobbning ville Johanna Öhman och Maria Rönnqvist ta reda på vem barnen och ungdomarna vänder sig till för att få hjälp när de eller deras vänner utsätts för mobbning.
– Endast 14 procent av de äldre eleverna svarade att de skulle berätta för en lärare om de blev utsatta för mobbning, medan hela 36 procent skulle berätta för en kompis. Glädjande var att endast cirka 6 procent uppgav att de inte berättar för någon över huvud taget. Av de som inte berättar för någon var dubbelt fler pojkar än flickor, säger Öhman. (ke)