DELA
Foto: Maija Pelli

Domstol avvisar Nya Ålands ÅHS-besvär

Ålands förvaltningsdomstol avvisar ett besvär från Nya Åland utan prövning.Tidningen ville få tillgång till Ålands hälso- och sjukvårds styrelses ärendelistor med beredning och beslutsförslag före mötena.

Beslutet som Nya Åland överklagade togs 2018.

ÅHS styrelse hade tidigare samma år gått in för att ärendelistorna skulle ges ut till media och allmänheten utan beredning. Styrelsen, med Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) som ordförande, ansåg att den informationsstrategin skulle följa förvaltningslagens intention.

Beslutet att ärendelistorna inklusive beredning och beslutsförslag skulle lämnas ut först efter styrelsemötena togs därefter av ÅHS sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen. Det var det beslutet som ledde till besväret.

Snäv tolkning

Nya Ålands Annika Orre menade att ÅHS ledning tolkade den dåvarande åländska offentlighetslagen för snävt. Andan och meningen i lagen var att allmänheten ska kunna påverka ett beslut redan i beredningsskedet. Det förutsätter tillgång till beredning och beslutsförslag.

Hon menade också att det var landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet som skulle följas, och inte ”förvaltningslagens intention” som styrelsen hade hänvisat till.

Förvaltningsdomstolens beslut kom fyra år efter att besväret lämnats in och det som beslutet gäller är nu överspelat.

Efter lagtingsvalet 2019 tillsattes en ny ÅHS-styrelse med Wille Valve (MSÅ) som ordförande. Den beslöt att beredningen och beslutsförslag i styrelsens ärendelistor ska vara tillgängliga inför styrelsens möten.

Två grunder

Förvaltningsdomstolen avvisar besväret utan prövning på två grunder.

Den första är att domstolen inte kan avgöra ”en allmänt hållen juridisk fråga om vilka myndigheters skyldigheter är generellt i offentlighetsärenden”. I det här fallet kan domstolen inte fastställa om ÅHS styrelse har en allmän skyldighet att handlägga offentlighetsärenden på ett visst sätt.

Den andra grunden är att Nya Åland inte hade något rättsligt intresse av att få ärendet prövat.

Annika Orre hade begärt att få ta del av handlingar två dagar före ett ÅHS-styrelsemöte. Handlingarna lämnades ut tre dagar efter att mötet hölls. Énligt domstolen var det inom en rimlig tid, med motiveringen:

”I landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet stadgas inte om allmänhetens rätt att ta del av allmän handling före någon bestämd händelse”.

Domstolen skriver att besväret är riktat mot beslutets motiveringar, som Nya Åland inte har något rättsligt intresse att söka ändring i.