DELA

Damm för bättre dricksvatten

Markusbölefjärden är Ålands största dricksvattenreserv. Strax innan inflödet från norr ska en våtmark i form av en damm anläggas med syfte att minska intransport av övergödande växtnäringsämnen, främst fosfor men även kväve.

– Ålands landskapsregering har gett Wetlands International ab i uppdrag att utarbeta en fungerande plan där störst möjliga effekt uppnås vad gäller fångst av näringsämnen samtidigt som risken för ursköljning av ansamlade näringsämnen på dammbotten ska minimeras, säger vattenbiolog Susanne Vävare på landskapet.

Området besöktes i två omgångar med representanter för Ålands vatten och landskapsregeringen, respektive med markägaren i slutet av augusti 2018.

– Vi räknar med att arbetet ska vara slutfört under 2019. (hh)