DELA

Återremiss om arvoden för stadens bolagsstyrelser

Fullmäktige i Mariehamn bestämde sig för att återremittera ärendet om ändringar i arvodet för styrelsen för Mariehamns centralantenn MCA. Fullmäktige önskar att det i stället görs en helhetsöversyn över arvodena för stadens helägda bolag. Förslaget om återremiss kom från Camilla Gunell (S), som flaggade för risken för en förhöjningsspiral om ett arvode höjs utan att man ser till helheten. Tom Forsbom (MSÅ) föreslog, som vägkost, att arvodena ska indexjusteras.