DELA

Arbetsgrupp för trävarubranschen

Landskapsforstmästare Mikael Sandvik har utsetts till landskapsregerings representant i jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp som har till uppgift att bereda tillämpningen i Finland av EU-förordningen om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden.
Landskapsregeringen har vidare endast utsett en manlig medlem eftersom inga kvinnliga representanter finns att tillgå inom den skogliga förvaltningen, skriver man i sitt beslut. (ns)