DELA

Arbetsgrupp för Havsvidden-vatten

Kommundirektören i Geta bedömer det ”synnerligen aktuellt att kommunen på nytt i rask takt utreder förutsättningarna för att bygga ut vattenledningsnätet så att befintlig och framtida möjlig bebyggelse vid Havsvidden kan anslutas till det kommunala vattenledningsnätet”. Det går att utläsa ur Geta kommunstyrelses senaste protokoll.

Redan 2015 mottog kommunen mottagit två skilda förfrågningar om stamledning för vatten och avlopp mellan Östergeta och Havsvidden.

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt senaste möte att tillsätta en arbetsgrupp bestående av kommundirektören, kommunteknikern och kommunstyrelseordförande samt ger byggnadstekniska nämnden och fullmäktige i uppdrag att tillsätta varsin ledamot till arbetsgruppen. (hh)