DELA

Äldre kvinnor var flitigare i valet

Äldre kvinnors valdeltagande har stigit. Det visar analysen från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub, av höstens val.
De stora skillnaderna mellan åldersgruppernas valdeltagande kvarstår. I lagtingsvalet har aktiviteten ökat något för äldre väljare, mest i gruppen 80 , medan den har sjunkit för de yngre, främst för 22–25-åringar. I kommunalvalet har deltagandet sjunkit för alla grupper under 70 år, mest för 30–39-åringarna. De som är 60–69 år har behållit sin ställning som de aktivaste väljarna i både lagtings- och kommunalvalet.
En viss utjämning gällande kön och ålder har skett såtillvida att äldre kvinnors valdetagande har ökat medan yngre kvinnors har minskat, varför skillnaderna mellan könen i dessa åldersgrupper har minskat. Bland de medelålders väljarna har dock kvinnorna ökat sitt försprång gentemot männen.