DELA

14.900 euro till Rädda barnen

Landskapsregeringen har beviljat Rädda barnen totalt 14.900 euro i bidrag för ett projekt inom barnskyddet på Åland.
I projektet ingår bland annat en utbildningsdag för berörda myndigheter, framtagandet av en handbok och en utbildning av såväl redan aktiva som nya intressebevakare.
Stödet kommer att betalas ut i två rater, 6.900 euro betalas ut omedelbart och 8.000 euro då en detaljerad plan redovisats för utbildningen av intressebevakare.
”Ålands landskapsregerings uppfattning är att tillsättandet av en intressebevakare är en viktig åtgärd som understödjer kravet på att beakta barnets intresse i barnskyddsprocessen. Rädda Barnens utvecklingsarbete på detta område bidrar på så sätt till ett bra arbetssätt inom det åländska barnskyddsarbetet.” skriver landskapsregeringen i protokollet.
Beslutet togs av minister Carina Aaltonen (S). (ab)