DELA
Foto: Jonas EdsvikMYNDIGHET Är det allså så man inom AMS ser på de långtidsarbetslösa, som inkapabla att fatta egna beslut, som rättslösa i systemet, som personer det är tillåtet att kränka för att de behöver hjälp?

Ett dåligt förslag, men viktigt att diskutera

Men, vad är det här?
Hur tänker nya Ams-chefen Tomas Lundberg när han kommer med ett färdigt formulerat lagförslag där en viktigt del utgörs av möjligheten att mot klientens vilja föra över sekretessbelagda uppgifter mellan myndigheter (Ams, ÅHS, kommunerna och Folkpensionsanstalten)?

Eftersom förslaget är så i grunden integritetskränkande får man anta, med en välvillig tolkning, att Lundberg är ute efter uppmärksamhet och diskussion kring en känslig h4.

Det kan ju vara bra.

Målet med förslaget sägs vara att hjälpa den växande gruppen långtidsarbetslösa, och det ska ske med hårda bandage.

I den föreslagna lagtexten står det ”Oberoende av den arbetslöses samtycke har AMS, ÅHS, kommunen och Folkpensionsanstalten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten att få information rätt att av varandra få och för att utföra uppgifter enligt denna lag använda de uppgifter om den arbetslöse som avses i 9§ moment 2. och som är nödvändiga för att de för den arbetslöse ska kunna ordna sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.”

I klartext; om en tjänsteman på AMS bedömer att det är nödvändigt kan man mot din uttalade vilja begära in och få information till exempel om din hälsa, dina stöd från FPA och kommunen. ÅHS ska släppa på den sekretess som åtminstone hittills ansetts okränkbar, nämligen förtroendet mellan patient och läkare.

FPA, en riksmyndighet, skulle på begäran av en åländsk tjänsteman lämna ut sekretessbelagda uppgifter mot kundens vilja. Kommunernas socialtjänster skulle göra det.

<Ingångsord>Det kommer sannolikt inte att ske, men det är problematiskt att en AMS-chef överhuvudtaget kommer med ett sånt förslag. Är det allså så man inom AMS ser på de långtidsarbetslösa, som inkapabla att fatta egna beslut, som rättslösa i systemet, som personer det är tillåtet att kränka för att de behöver hjälp?

Med Tomas Lundbergs ord, för att ”bli av med” kunderna?

Med motiveringen ”folk kommer fortare tillbaka i sysselsättning om vi samarbetar” är man beredd att genom lagstiftning göra djupa hack i redan utsatta människors personliga integritet.

Tomas Lundberg säger till Nya Åland att ”det är bara fantasin som sätter gränserna”.

Sannerligen.

Lundberg hänvisar i ett telefonsamtal till rikslagstiftning, närmare bestämt Lagen om utkomstskydd för arbetslösa, där man reglerar vilka rättigheter och skyldigheter myndigheter och stöd/arbetssökande har. Detta som motiv för att införa samma lagstiftning på Åland.

I rikslagen står att uppgifter utan hinder av sekretessbestämmelser kan lämnas vidare till behörig myndighet ”för utredande av förseelser och brott och för väckande av åtal” (13 kap3 §)

I samma kaptitel, § 6 står det ”Uppgifter om hälsotillståndet eller uppgifter som är avsedda att beskriva grunderna för socialvård som lämnas till en person får dock inte utlämnas”.

Inte alls samma sak alltså. Långt ifrån.

Det är bra med initiativ, och det är bra med sektorsövergripande samarbete, men även klienterna måste innefattas i samarbetet.

Den människosyns som kommer till synes här är inte tilltalande. Faktiskt inte.