DELA
Foto: iStockphoto

Vi måste orka prata om det

Nya Åland publicerar i dag tre kvinnors berättelser om våld i nära relationer.

Det är ett samhällsproblem som fortsätter vara högaktuellt, och det senaste året har vi uppmärksammat flera fall där mäns våld mot kvinnor har nått strålkastarljuset.
Det är skamligt att vi som samhälle inte har kommit längre.

Enligt Brottsförebyggande rådet i Sverige, BRÅ, finns det skillnader i hur mäns våld mot kvinnor och mäns våld mot män generellt ser ut.

Kvinnor utsätts oftare för våld i det egna hemmet. Oftast sker misshandeln av någon hon har eller har haft en nära relation till. Enligt BRÅ är våldsbrott inom familjen underrepresenterade i brottsstatistiken eftersom benägenheten att anmäla någon man känner eller till och med bor med är förenat med större risker.

Tre av fyra offer för mäns våld är män. Mäns våld mot andra män sker oftare på offentliga platser och så kallat gatuvåld antas vara bättre representerat i brottsstatistiken.

Mäns våld mot män är alltså mer synligt är mäns våld mot kvinnor.

Därför är det så oerhört viktigt att berättelser som de i dagens tidning faktiskt når hela vägen ut till andra människor. Nya Åland vill rikta ett stort tack till de modiga kvinnor som i dagens tidning vågar dela med sig av sina berättelser och bidrar till att vi börjar prata om det.

Våld mot kvinnor är ett globalt problem, som också lyfts upp när de världsförbättrande globala hållbarhetsmålen skrivs.

I FN:s millenniemål som formulerades 2010 och avslutades 2015 fanns punkten om jämställdhet mellan könen med.

I de nya ”millenniemålen”, Sustainable Development Goals, som formulerades i slutet av 2015 finns målet med igen. I en av de underkategorier som definierar målet står uttryckligen att en målsättning är att eliminera alla typer av våld mot kvinnor, i både den offentliga och privata sfären och inklusive trafficking och alla typer av sexuellt våld.

Mäns våld mot kvinnor är en av de tydligaste signalerna om att vi fortfarande lever i ett samhälle där villkoren i stor utsträckning dikteras av män. Vad är då lösningen på problemet?

Vi måste våga prata om det. Vi måste orka prata om det. Det är det enda sättet att på lång sikt förändra de attityder som ligger till grund för att mäns våld fortsätter vara så svårt att eliminera.

Vi måste prata om det i skolor, i hemmen, i idrottsföreningar och i jaktlagen. Och i alla andra sammanhang där människor möts och skapar gemensamma normer och värderingar. Och vi måste börja tidigt.

Det finns många goda exempel. Den svenska organisationen Nationellt centrum för kvinnofrid har ett samarbete med Åland. Vi har Alternativ till våld, Tallbacken och Fältarna. Ålands Fredsinstitut har arbetat med projekt som Fair Sex och tjej- och killgruppsverksamhet , projekt riktade till att främja en ökad jämställdhet.

Det är vårt gemensamma ansvar att stävja mäns våld mot kvinnor och det är vårt gemensamma ok att bära tills vi lyckas.

Ingen ska behöva vara rädd för hot om våld. Ingen ska behöva normalisera fysiskt eller psykiskt våld, varken för sig själv eller andra.

Nya Åland vill även uppmärksamma alla som dagligen arbetar med att förändra attityder, erbjuda stöd och skydd för människor som utsätts för våld i nära relationer. Ni borde inte behöva finnas, men det är guld värt att ni gör det.

 

1 KOMMENTAR

Comments are closed.