DELA

Vi har råd med framtiden!

Det nordiska välfärdssamhället står, bortsett från lågkonjunkturen, inför utmaningar. Det krävs en långsiktig och sammanhållen politik för välfärdens finansiering.
Efterfrågan på välfärdstjänster ökar mer än vad enbart skattefinansieringen beräknas klara och på sikt uppstår ett betydande finansieringsgap. Det blir särskilt påtagligt inom sjukvården och äldreomsorgen en bit in på 2020-talet. Långsiktighet i ekonomin är bästa sättet att säkra grundtryggheten, men vi behöver också kreativt nytänkande.

Liberalernas utgångspunkt när det gäller en samhällsreform är att människors behov av service ska garanteras nära människorna och tillgodoses på ett kvalitativt och effektivt sätt utan förhindrande gränser.
Vi står på tröskeln till att modernisera självstyrelsesystemet, putsa upp ramen så att det blir anpassat till dagens krav och dagens Åland. Minst lika viktigt och angeläget som ramen är det faktiska innehållet. Det som bildar vår gemensamma vardag och framtid.
De fördelar som finns i vårt småskaliga samhälle ska vi värna och vårda. Liksom centraliseringsoron som randkommuner och skärgård ger uttryck för ska tas på allvar. Den höga åländska levnadsstandarden och medellivslängden, som är något eftersträvansvärt, tillskriver forskarna något som kallas för salutogenes, den livsavgörande känslan av sammanhang. En av mina gamla arbetskamrater satte ord på känslan och fenomenet. Eeva från riket kom för att jobba inom äldreomsorgen och tyckte efter ett tag att den var förunderlig och fantastisk. Alla hade en relation till varandra, ett sammanhang, det var alltid någons mormor, faster eller granne man skötte om. Eller solskenshistorien med katten Sussi i Geta som får hemvård, mat och vatten, när matte är på Hemgården vintertid. Det här utgör kittet i vårt samhälle.

Åland består av en helhet som utgörs av stad, landsbygd och skärgård.
Det är viktigt med en levande landsbygd och skärgård men hela Åland drar också nytta av Mariehamn som vital, stark centralort. Förutsättningar för funktionellt samarbete och skärgårdens överlevnad är fungerande kommunikationer. Alldeles väsentligt för att kunna samarbeta inom näringsliv, skola och social- och sjukvård är att skärgården binds ihop. Beslut i landskapsregeringen går dessvärre i motsatt riktning.
Trafiken skärs av och drar därmed mattan undan alla förutsättningar.
Vi kan inte ta för givet att vår positiva befolkningsutveckling fortsätter. Vi behöver vara offensiva när det gäller både inflyttning och integration genom jobb, attraktivt boende samt skolor och barnomsorg i världsklass.

En väl genomförd samhällsreform fyller alla kriterier mot ett mera hållbart Åland, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Att samla kompetens och resurser inom socialvården ökar både service och effektivitet. Landskapsregeringens byråkratiska spår med ytterligare ett kommunförbund är liberalerna dock tveksamma till. Kommer den digitala agendan på rätt köl finns betydande ekonomiska och effektivitetsvinster att göra. Miljön har mycket att vinna på samarbete och gemensamma investeringarna när det gäller energi, vatten- och avlopp, avfallshantering och övergripande samhällsplanering.
Det är ett kardinalfel att inte samtidigt reformera ekonomin, att landskapsandelssystemet inte utvärderats och att ingen riktning finns på finansieringen. Liberalernas uppfattning är att man försatt en gyllene chans när inte mera krut satts på möjligheten till samarbetsunderstöd inom landskapsandelssystemet. Det instrumentet borde ha slipats genom att skapa tydliga ekonomiska morötter. Vi skulle då haft en värdefull parallellprocess på gräsrotsnivå ute i kommunerna.

Det är inget politiskt drömprojekt att göra en sådan här reform. Men den är nödvändig och den som uppfattar framtiden som motvind går åt fel håll.

Katrin Sjögren
Partiordförande
Liberalerna på Åland