DELA
Foto: Jonas EdsvikPOSITIVT Ett varroafritt Åland är positivt för Åland. I stället för att sätta käppar i hjulet borde landskapsregeringen stödja biodlarna. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.

Varför inte lyfta fram ett varroafritt Åland?

Åland är ett varroafritt område. Inom biodlarvärlden är det stort och en fråga som Åland borde lyfta fram större.
I april 2013 förbjöd riksmyndigheterna export av bin från riket till Åland. Orsaken är varroa, ett kvalster som drabbar bisamhällen och parasiterar på bin från larvstadiet tills biet dör. Varroan skapar ett stort antal missbildade bin som inte bidrar till bisamhället och i slutändan går bisamhället under. Åland har hittills varit förskonat från varroakvalstret.

Ålands Biodlarförening har kämpat, först för att göra Åland till en varroafri zon, sedan för att få pengar för att förmedla att vi är en varroafri zon. Åland är godkänt upp till EU-nivå som varroafritt samhälle, vilket innebär att all import av bisamhällen är förbjuden för att inte kvalstret ska få in en fot på Åland. Däremot finns det efterfrågan på att köpa åländska bin i riket.

En titt i arkivet visar att biodlarna känner sig åsidosatta. När Europaparlamentariker Nils Torvalds besökte Åland i mars uppvaktades han av biodlarna. Odlarna var frustrerade över att landskapsregeringen inte gav pengar till vare sig information om de särbestämmelser som finns för Åland eller för kontinuerlig veterinärkontroll av bisamhällena. Man hade lovats 20 000 euro redan 2013, men inga pengar har synts till. Frågan var om det finns EU-pengar som kan stöda det varroafria Åland.

Nu kommer nästa motgång. I och med att Åland är en varroafri zon har man tillsammans med livsmedelsverket Evira gjort upp ett register på alla biodlingar för att kunna kontrollera dem regelbundet. Men nu vill Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) göra upp ett eget register enligt lagen om livsmedelssäkerhet. ÅMHM fakturerar då biodlarna sammanlagt drygt 6 000 euro för att upprätta registret, 75 euro per bisamhälle. ÅMHM kan inte använda det register som redan finns, menar de.

Social- och miljöminister Carina Aaltonen (S) har i många sammanhang lyft fram det varroafria Åland som något att vara stolt över. Men biodlarna behöver mer än bara beröm. Det är av yttersta vikt att alla vet att det är importstopp och vem är bättre på att sprida den informationen än biodlarna själva. Den bild som nu målas upp är att landskapsregeringen är ointresserad av den status som ett varroafritt Åland ger.

Biodlingen är inte stor på Åland, men den har stor betydelse för alla som odlar grödor av något slag. Byråkratin ska inte sätta käppar i hjulet för dem som odlar bin. Det måste finnas ett sätt att använda de befintliga registren som finns hos Evira för det åländska ÅMHM. Nu är frågan hos Justitiekanslern.

Är det verkligen nödvändigt att ta den här frågan upp på den nivån? Här om någonsin kan den politiska viljan att lyfta fram Åland och stödja det positiva gå över byråkratin. Allt som behövs är ett beslut om att efterskänka taxan, eller att använda Eviras register även för åländska behov.

<”Byline tfn”>