DELA

Vad är viltvård och behövs den?

Viltvård och naturvård syftar till två olika saker, inte nödvändigtvis i konflikt med varann men inte heller med samma mål.
I den mycket intressanta och mycket livliga debatten kring landskapsregeringens beslut att tillåta jakt på guding igen denna vår (huruvida beslutet får stå fast är förstås oklart) finns en aspekt som knappt diskuterats.
Det tyngsta argumentet för att återuppta jakten är att man på så vis fortsättningsvis motiverar jägarna att upprätthålla viltvården, genom att sätta upp holkar för häckande fågel samt genom att sätta ut fällor för invasiva arter som mink och mårdhund.

De seriösa jägarna (som förstås är många) försäkrar att det är precis så det fungerar.
Ytterst få ställer frågan; Är viltvård nödvändig? Varför är den det? Vad händer om det jobbet blir ogjort?
Viltvård är, och har alltid varit, människans sätt att styra och kontrollera naturen så att den ger mesta möjliga utdelning av det som människan vill ha, i detta fall sjöfågel.

Naturen och djuren har inget behov av viltvård. Om antalet mink eller mårdhund ökar över en viss gräns tar maten slut, och då minskar den populationen. På den tiden människor var beroende av jaktbytet för sin överlevnad var viltvården ett sätt att undanröja konkurrenter om maten. Då var människan bara ett av de rovdjur som konkurrerade om det jaktbara bytet.
I dag handlar viltvård om att döda vissa djur för privilegiet (och nöjet) att sedan få döda andra.

I mångt och mycket handlar dagens jaktdebatt om traditioner, anor och en önskan att balansen i naturen ska förbli konstant och vid det gamla, när det fanns mer av en viss art och mindre av en annan.
Den etiska frågan, huruvida det är rätt att för sitt nöjes skull jaga och ta livet av djur, är så känslig att man inte ens vågar ta i den. Låt mig här understryka det självklara i att denna diskussion också kan (och borde) utsträckas till produktion av kött, kyckling och fisk till våra butiksdiskar.

Om man kommer till slutsatsen att nöjesjakt är etiskt försvarbar och att vi ska ha den, då är naturligtvis viltvården nödvändig. Men om man inte bedriver jakt, då behövs den inte. Naturen, både växt- och djurlivet, är självreglerande system som förvisso inte alltid beter sig som människan önskar, men som består.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax