DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Vad är det nu man vill dölja?

För två år sen fördes en livlig debatt i stadsfullmäktige om insynen i stadens bolag. Den slutade med att offentlighetslagen gäller för bolagen. Nu vill stadsstyrelsen ändra på det? Man undrar varför.
För snart 4 år sen gjordes stadens elverk om till bolag. Hamnen följde efter ett år senare. I något skede bolagiserades också fjärrvärmeverket. Dessutom finns Marstad, Mariehamns centralantenn och kanske något till. Det här ledde till en diskussion om hur insynen skulle fungera framöver.

Så länge bolagen var kommunala verk gällde offentlighetsprincipen.

Alla hade rätt att begära ut handlingar, vilket inte minst journalisterna var beroende av för att sköta sitt jobb. Men för bolag fanns andra tänkbara regler. Aktiebolagslagen säger inget om offentlighet, där avgör man själv vad man vill ge ut.

Det var så stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson (M) ville ha det när ärendet kom till fullmäktige för två år sen.

Carlssons bestämda åsikt var att offentlighetsprincipen inte kan tillämpas på ett aktiebolag. Bert Häggblom (ObS), också i stadsstyrelsen på den tiden, såg inga hinder för att offentlighetslagen tillämpas på stadsägda bolag. Av samma åsikt var professorn i förvaltningsrätt Olli Mäenpää, medlem i Ålandsdelegationen. ”Det är ägaren som bestämmer hur och enligt vilka principer bolaget skall fungera”, sade han den gången till Nya Åland.

Beslutet i fullmäktige blev att offentlighetsprincipen skrevs in i koncerndirektiven, som gäller alla nuvarande och kommande bolag där staden är majoritetsägare.

Vad hände sen? Har journalister och allmänhet sprungit benen av sig för att få ut handlingar, som bolagsledningen inte vet om faller under offentlighetslagen eller inte?

Nu kommer nämligen stadsstyrelsen med Petri Carlsson i spetsen med förslaget att slopa insynen.

I dag heter det att lagen om allmänna handlingars offentlighet gäller i bolagen på samma sätt som före bolagiseringen och att förvaltningslagen skall tillämpas när någon ber att få ut handlingar.

Istället vill styrelsen ha in att bolagens verksamhet skall karakteriseras av öppenhet och offentlighet.

”Bolagen ska, med beaktande av de hänsyn som föranleds av bolagens verksamhet och ändamål, vara ett föredöme i fråga om att aktivt informera och tillmötesgå allmänheten med uppgifter om bolaget, dess verksamhet och dess utveckling.”

Det låter vackert med föredöme och att aktivt informera. Men det finns ingen lag att hänvisa till när man får nej från bolaget. Varför?

Vad är det man vill dölja? Självfallet vill man inget dölja, tvärtom. Man skriver att offentlighetslagen är föråldrad och inte ger den insyn medborgarna har rätt till.

Någon kanske kunde föreslå i något sammanhang att den förnyas?

Och i väntan på det kanske man kunde tänka sig en formulering som garanterar att insynen åtminstone inte blir sämre än vad nu gällande lag medger.