DELA
Foto: Jonas Edsvik

Svenskspråkig juristutbildning vid Åbo Akademi behövs

Statsrådet har nekat Åbo Akademi en fullständig juristutbildning.
För att erbjuda lika möjligheter att läsa juridik för de nationella språkgrupperna bör beslutet omvärderas.

I slutet av juli blev det klart att Åbo Akademi (ÅA) inte får utbilda juris magistrar. Statsrådet avslog universitets förfrågan. Utbildningen ska i fortsättningen skötas som tidigare från Helsingfors universitet (HU).

I dag studerar många ålänningar juridik i Sverige, bland annat i Örebro, Stockholm och Göteborg. Men för att verka som jurister i offentliga instanser på Åland måste de komplettera studierna vid en finländsk juridisk fakultet. Personerna måste uppfylla kraven för juris magister–examen enligt finsk lag behärska den finländska och åländska lagstiftningen.

Varför har ÅA inte har beviljats fullständig juristutbildning? Professor emeritus Tage Kurtén diskuterar i en insändare i Hufvudstadsbladet de argument som Juristförbundet listar. Ett av argumenten är att den svenskspråkiga miljön i Åbo är för liten för att utbilda svenskspråkiga jurister. Stämmer det?

Enligt tankesmedjan Magma förväntas finlandssvenskarnas antal öka, främst på Åland. Eftersom den svenskspråkiga befolkningen växer är det i allmänhet viktigt att möjligheterna att utbilda svenskspråkiga jurister ökar, men i synnerhet att ålänningarna har möjlighet att utbilda sig till jurister på svenska i Finland.

På grund av coronapandemin har Helsingfors universitet ett utökat antal studieplatser till hösten. Men juristutbildningen som drivs vid HU är tvåspråkig, inte enspråkigt svensk.

Det finns med andra ord ingen helt svensk juristutbildning i Finland. Åbo Akademi kan endast utbilda rättsnotarier, som har möjlighet att fortsätta sin utbildning vid finska Turun Yliopisto (TY).

I Finland har finskspråkiga och svenskspråkiga rätt att bli hörda på sitt eget modersmål. Som jurist är det således viktigt att förutom att kunna lagstiftningen även behärska den svarandes modersmål. Från flera håll i samhället argumenteras för ett behov av fler jurister som kan svenska i Finland.

Varför inte ge Åbo Akademi fullständig juristutbildning i så fall? Stadga, ämnesföreningen för svenskspråkiga juridikstuderanden vid Åbo Akademi, understryker i en artikel på Juristförbundets hemsida att avläggandet av magisterutbildningen vid ett annat universitet än ÅA försenar studierna. Poängkrav samt språkprovet i finska för vidare studier efter rättsnotarieutbildningen orsakar onödig stress, hävdar ämnesföreningen.

I dag är Åbo en växande ort även på svenska. Det bor ungefär 200¤000 invånare i rikets gamla huvudstad, varav 11¤000 är finlandssvenskar. Det svenskspråkiga Åbo är ungefär lika stort till befolkningen som Mariehamn. Förutom Åbo växer även den åländska befolkningen, vilket innebär att landskapet kommer att behöva fler jurister.

Kurtén ifrågasätter Juristförbundets resonemang att Vasa, med en svenskspråkig befolkning på ungefär 16¤000 personer, ska ses som ett alternativ för att utbilda svenskspråkiga jurister, istället för Åbo.

Ett argument som framförts för att utbildningen fortsättningsvis ska ske i TY:s regi är att jurister behöver kunna finska i Finland. Kanske det, men Åland är enspråkigt svenskt och jurister i domstolar i landskapet är inte tvungna att behärska finska perfekt.

Enligt statsrådets förordning om språkkunskaper som krävs av statsanställda på Åland krävs endast nöjaktiga kunskaper i finska. Men studierna vid TY kräver starkare färdigheter i språket.

Enligt tidigare justitieministern på 1970- och 1980-talet, Christoffer Taxell (SFP), motsatte sig Juristförbundet en juristutbildning i Rovaniemi år 1979. Utbildningsenheten grundades ändå, trots protesterna. Taxell hävdar att samma argument som användes mot Rovaniemi används mot Åbo Akademi nu.

För att ge samma möjligheter till både svenskspråkiga och finskspråkiga i vårt land är det skäl att Juristförbundet och Statsrådet omprövar sitt beslut. Det finns för få jurister i Finland som talar svenska i dagens läge. Det är en grundläggande rättighet för alla att få bli hörd och förstådd i en allmän domstol på sitt eget modersmål.

Att tillåta Åbo Akademi, som Finlands enda svenskspråkiga universitet, rätt till fullständig juristutbildning vore ett steg i rätt riktning. Alla som vill utbilda sig till jurister ska ha rättvisa och jämlika möjligheter till det.