DELA
Foto: Jonas Edsvik

Särskild motivering krävs för Järsö-Nåtö

Delar av Lemlands kommunstyrelse hävdar att det är lagstridigt att flytta gränsen så att Järsö och Nåtö blir en del av Mariehamn.
De kanske har rätt.

Enligt landskapsregeringens kommunindelningsplan ska Järsö och Nåtö som i dag tillhör Lemlands kommun bli en del av Mariehamn, i stället för Södra Åland. Det är lagstridigt, menar Lemlands kommunstyrelse.

I en skrivelse hänvisar kommunen till kommunindelningslagen från 1997 där det står att en kommuns område kan minskas eller utvidgas om ändringen inte inverkar på invånarantalet i någon kommun med mer än fem procent eller på arealen i någon kommun med mer än tio procent, räknat enligt landarealen.

I fallet med Järsö och Nåtö menar Lemland att den totala landarealen för Mariehamn skulle öka med nästan 80 procent, varför beslutet att flytta gränserna för området enligt Lemland är lagstridigt.

Men så enkelt är det inte. Det stämmer visserligen att det i lagen står att landytor som inte utgör mer än tio procent av landarealen kan föras över mellan kommuner. Men det gäller inte enbart dessa. För områden som överstiger de tio procenten måste särskilt övervägande förutsättningar anges.

Det finns flera skäl till att en överflyttning ändå skulle vara möjlig. Landskapsregeringen hänvisar bland annat till ett HFD-avgörande från 2008 där ett gränsdragningarna flyttades mellan Sibbo, Vanda och Helsingfors. Sibbo motsatte sig att gränsen skulle flyttas vilket, även där, enbart då kunde ske med särskilt motiverade skäl.

HFD beslutade då att det särskilt vägande skälet var tillräckliga: En balanserad utveckling av samhällsstrukturen i regionen och målen för områdesanvändningen medförde bättre bostadsbyggande och trafikförbindelser i Helsingforsregionen.

Det finns dock inget mer precist svar i lagen på vad en särskilt vägande förutsättning är. Det kan alltså bli en fråga för domstol för att bedöma de särskilt övervägande förutsättningarna i fallet Järsö-Nåtö.

Det finns också möjlighet, vilket inte är osannolikt, att det tillsättas en utredare för att se vilka förutsättningar öarna har att byta kommuntillhörighet. Men ännu är inget beslut om Järsö-Nåtös tillhörighet fattat.

Det är med andra ord fel att, som Lemland gör, hänvisa till att landarealen överstiger tio procent och att överflyttningen därför skulle vara lagstridig. Men det behöver inte i slutändan betyda att Lemland har fel i sakfrågan. Det hänger på de särskilda förutsättningarna, hur landskapsregeringen motiverar dem och hur de sedan tolkas.